Tájékoztató az Intrum Hitel Zrt. ügyfelei részére!

Az Intrum Hitel Zrt. ( székhely: 1138 Budapest , Váci út 144-150. ; cégjegyzékszám: cégjegyzékszám: 01-10-045485; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság,  továbbiakban : Társaságon) ezúton tájékoztatja Önöket , hogy összhangban a koronavírus-járvány miatt a Magyar Kormány által kihirdetett, március 11-én 15 órától hatályba lépett, Veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) számú rendeletével, valamint a veszélyhelyzet során teendő intézkedésről szóló 41/2020. (III. 11.) számú rendelettel, Ügyfeleink és Munkavállalóink védelme, egészségének megóvása érdekében érdekében személyes ügyfélszolgálati irodánk és telefonos ügyfélszolgálatunk nyitva tartása megváltozott. A további ügyintézési és panasztételi lehetőségekről, valamint a befizetési lehetőségekről IDE KATTINTVA talál további információkat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A szükséges hatósági engedélyek megszerzésével sikeresen lezárult az Aegon Hitel Zrt. értékesítése. A vállalatot a nem teljesítő hitelállományával együtt az INTRUM JUSTITIA Zrt. vásárolta meg. Az Intrum 2018. június 4-én kötött megállapodást az Aegon Hitel Zrt. és nem teljesítő hitelállományának megvásárlásáról. A tranzakció zárására a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, 2018 október 8-án került sor. A zárást követően az Intrum Justitia Zrt. mellett a vállalat új néven, Intrum Hitel Zrt.-ként működik tovább.

További információk az Aegon Hitel Zrt. korábbi ügyfelei részére

Intrum Hitel Zrt.
A volt AEGON Zrt. ügyfeleinek figyelmébe

Intrum Hitel Zrt.

Hatályos: 2020. év május 14. napjától

Tájékoztató a koronavírussal összefüggő kérdésekről

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31. napjáig fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium azonban nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A kapcsolódó gyakorlati információk az alábbi pontokban összefoglalva olvashatók:

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor még fennálló (élő) szerződésekre kell alkalmazni;
 • a hivatkozott időpontban már felmondott hitelszerződésekből eredő tartozásokra nem vonatkozik a fizetési moratórium, tehát változatlanul szükséges az abból eredő fizetési kötelezettség teljesítése;
 • a fizetési moratórium automatikusan életbe lép 2020. március 19. napján;
 • a fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart, de ezt a Kormány egy újabb rendeletével akár meg is hosszabbíthatja;
 • a törlesztési moratórium általánosan terjed ki a fogyasztói hitelekre, függetlenül azok típusától (például személyi kölcsön, áthidaló kölcsön, gyűjtőszámla hitel) vagy a hitel céljától (lakás vagy szabad felhasználás), illetve fedezettségi jellegétől (jelzáloghitelek és ingatlanfedezet nélkül nyújtott hitelek);
 • a Rendelet alapján a fizetés felfüggesztése az ügyfelekre automatikusan vonatkozik, ugyanakkor annak igénybevétele nem kötelező és rendelkezhet ettől eltérően, azaz hogy a szerződésében foglalt eredeti feltételek szerint teljesít;
 • amennyiben a moratórium adta lehetőséggel nem kíván élni és erre vonatkozó jognyilatkozatot tesz, arra kizárólag a kölcsönszerződés szerinti Adós (ideértve Adóstársat is) teheti meg. Bármelyikük nyilatkozik, az érvényes lesz az érintett kölcsönszerződés esetén, tekintettel az egyetemleges fizetési kötelezettségükre;
 • amennyiben az eredeti szerződéses feltételek szerint kíván teljesíteni, viszont a moratórium időtartama alatt pénzügyi teherviselő képessége kedvezőtlen változása miatt mégis élni kíván a fizetési moratórium lehetőségével, úgy ahhoz a fizetési moratórium időtartama alatt bármikor joga van, mentesülve ezzel a törlesztőrészletek megfizetése alól a fizetési moratórium hátralévő időszakára  és e joga nem kötött semmilyen jognyilatkozathoz;
 • a moratórium ideje alatti fizetés hiánya automatikusan a moratóriumban való részvételt jelenti minden külön jognyilatkozat nélkül is;
 • Társaságunk a maga javára szóló beszedési megbízást nem érvényesít. Ennek okán, törlesztésre vonatkozó szándékát nem kell előre jelezni Táraságunknak, nyilatkozattétel nélkül is eleget tehet havi fizetési kötelezettségének. A moratórium hatálya alatti fizetés ráutaló magatartásnak minősül a moratórium mellőzésére. Azaz, az átutalása vagy befizetése így azt jelenti, hogy a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánja igénybe venni az aktuális törlesztőrészletére, ezáltal azt Társaságunk törlesztésként elszámolja és nem utalja vissza;
 • a fizetési moratórium alatt tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra;
 • a moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamatok és díjak sem a moratórium alatt, sem pedig a moratórium lejáratával nem kerülnek tőkésítésre és így azok nem kamatoznak;
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat- és díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni oly módon, hogy a moratórium alatt keletkező kamattal ill. díjakkal együttesen a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a futamidő alatt, egyenlő részletekben teljesítendő. Ennek hatására a kölcsön teljes futamideje növekszik, a törlesztés nélkül töltött időtartamánál (átlag néhány hónappal) hosszabb idővel;
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamatok és díjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét - vagyis a havi terhek az eredeti szinten maradnak;
 • amennyiben a kölcsönszerződés kamata referenciakamatlábhoz kötött, az a moratórium alatt és azt követően változhat. Ennek eredményeképpen emelkedhet a moratóriumot követően megállapított törlesztőrészlet is. Ez az emelkedés nem a fizetési moratórium alatt felhalmozódó, meg nem fizetett kamatoknak tulajdonítható;
 • a futamidő-hosszabbítást nem kell közjegyzői okiratba foglalni, emiatt nem lesz többletköltségük az ügyfeleknek. A korábbi hitelszerződésük ezen megváltozott feltételekkel marad érvényben;
 • a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteknek nincsenek késedelemmel összefüggő hátrányos jogkövetkezményei, elszámolására és teljesítésére a fentiekben rögzített módon van lehetőség;
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés a Rendelet alapján 2020. december 31-ig meghosszabbodnak és a moratórium lejáratát követően  a futamidő minimum annyival hosszabbodik meg, amennyi a moratórium beálltakor az eredeti futamidőből még hátra volt és a felhalmozódott kamat- és díjtartozások függvényében lesz hosszabb;
 • moratórium időszaka alatti elő- és végtörlesztésre az Üzletszabályzatban foglaltak érvényesek és mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett rájuk vonatkozó díjat meg kell fizetni;
 • a fizetési moratórium kiterjed továbbá a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások (Magáncsőd) alatt álló adósokra, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyekre is. Ez esetben a fizetési haladék kiterjed a főhitelező részére (társaságunk nem lát el főhitelezői feladatokat) fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére is, azonban csak a március 19-e után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan. Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése merül fel kérjük forduljon a főhitelezőhöz;
 • tekintettel arra, hogy a fizetési moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18-án már lejárt és meg nem fizetett tartozásokra, ezen tartozások esetében továbbra is az esedékesség napját követően a Kölcsönszerződésben, valamint mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra.
  A késedelmes fizetés további jogkövetkezménye, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban KHR) történő adattovábbítás. Annak jogszabályi feltételeit  a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban KHR tv.) szabályozza és a 11§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

  11. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.
  (2) Ugyanazon személy (1) bekezdés szerinti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni.

  Társaságunk által minden olyan mulasztás rögzítésre került a KHR-be , ahol 2020. március 18-án éjfélig a mulasztással kapcsolatban előírt , a fent hivatkozott KHR tv-ben megfogalmazott együttes feltételek bekövetkeztek, hiszen ebben az esetben a moratóriumtól függetlenül következett be a mulasztás.

  A késedelmes tartozás KHR részére történő adatátadásával összefüggésben további általános tájékoztatást talál a honlapunkon elérhető Üzletszabályzatunk VIII. fejezetében, amelynek elérhetősége: https://www.intrum.hu/media/7686/uzletszabalyzat_20200409.pdf
 • azon késedelemmel rendelkező Adós(ok) esetében, akik 2020.március 18-án éjfélig a KHR törvény 11. § (1) bekezdése szempontjából 60 napot meghaladó, de a KHR-ben rögzített késedelemmel még nem rendelkeztek, a fizetési moratórium időszaka alatt késedelmes napszámuk nem változik. Azaz, amennyiben az érintett Adós(ok)lejárt és meg nem fizetett tartozása a KHR-be kerülés feltételeit még nem érte el, az a fizetési moratórium lejártáig sem fogja, hiszen a moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele.

  A fizetési moratórium ideje alatt, legkésőbb 2020.12.31. napjáig az érintett Ügyfeleknek lehetősége van a késedelmes tartozás önkéntes rendezésére, elkerülve ezzel a moratórium lejáratát követően a KHR-be történő bekerülést.

  A fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik - amennyiben nem történik meg a lejárt tartozás visszafizetése - attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt.

  A késedelmes tartozás tényének KHR-ben történő rögzítése azt is eredményezheti, hogy az érintett Adós(ok) nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat újabb hitelt, amíg szerepel a nyilvántartásban, ezért célszerű azt elkerülni.

 • A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződések már nem fennálló szerződések, így ezek esetére – az előzőekben foglalt kivétellel – nem vonatkozik a moratórium. Amennyiben azonban végrehajtás van folyamatban, annak keretében az ügyfél jövedelmének (munkabér, nyugdíj) letiltására került sor, arra nem vonatkozik a moratórium. Ugyanakkor az adós kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól kivételesen a végrehajtás felfüggesztését, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Az adós kérelméről a bíróság dönt. (57/2020. Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdése).

Minden olyan esetben, ahol az adott hitel-, vagy kölcsönügylet megfelel a Rendeletnek és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) számú kormányrendeletben meghatározottaknak, Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy azokkal összhangban ügyfelei részére beállítsa a hiteltörlesztési moratóriumot.

További információkat olvashat az MNB honlapján, melynek elérhetősége: https://www.mnb.hu/koronavirus