Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Intrum Justitia Zrt. valamint az Intrum Hitel Zrt. 2020. október 1-től egy cégként, a továbbiakban Intrum Zrt. néven folytatja működését. Ennek kapcsán a frissített dokumentumok és nyomtatványok elérhetők a weboldalunkon.

 

Továbbá tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy társaságunk és vele együtt a személyes ügyfélszolgálatunk új székhelyre költözött. Ezentúl a Budapest, XIII. kerület, Fiastyúk utca 4-8. szám (Váci Greens irodaház F épület, Fiastyúk-Madarász Viktor u. sarka) alatt talál meg minket a megszokott nyitvatartási időben.

-------------------------

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a közelmúltban ismeretlenek az Intrum nevével visszaélve küldtek ki hamis fizetési felszólítást. A továbbiakról itt talál bővebb információt.  

--------------------------

 

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztató

Fizetési moratóriummal kapcsolatos tájékoztató

HATÁLYOS: 2020. ÉV JÚNIUS 29. NAPJÁTÓL

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lépett életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2020. december 31. napjáig fizetési haladékot kap. A fizetési moratórium azonban nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A kapcsolódó gyakorlati információk az alábbi pontokban összefoglalva olvashatók: a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor még fennálló (élő) szerződésekre kell alkalmazni;

 • a felmondott hitelszerződésekből eredő tartozásokra nem vonatkozik a fizetési moratórium, tehát változatlanul szükséges az abból eredő fizetési kötelezettség teljesítése;
 • a fizetési moratórium automatikusan életbe lép 2020. március 19. napján;
 • a fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart, de ezt a Kormány egy újabb rendeletével akár meg is hosszabbíthatja;
 • a törlesztési moratórium általánosan terjed ki a fogyasztói hitelekre, függetlenül azok típusától (például személyi kölcsön, áthidaló kölcsön, gyűjtőszámla hitel) vagy a hitel céljától (lakás vagy szabad felhasználás), illetve fedezettségi jellegétől (jelzáloghitelek és ingatlanfedezet nélkül nyújtott hitelek);
 • a Rendelet alapján a fizetés felfüggesztése az ügyfelekre automatikusan vonatkozik, ugyanakkor annak igénybevétele nem kötelező és rendelkezhet az adós ettől eltérően, azaz hogy a szerződésében foglalt eredeti feltételek szerint teljesít;
 • a fizetési moratórium alatt sem az esedékes, sem a lejárt tartozás tekintetében tőke-, kamat-, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra;
 • a moratórium időszaka alatt meg nem fizetett kamatok és díjak sem a moratórium alatt, sem pedig a moratórium lejáratával nem kerülnek tőkésítésre, így azok nem kamatoznak;
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke-, kamat-és díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni oly módon, hogy a moratórium alatt keletkező kamattal ill. díjakkal együttesen a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben teljesítendő. Ennek hatására a kölcsön teljes futamideje növekszik;
 • a moratórium időszaka alatti elő-és végtörlesztésre az Üzletszabályzatban foglaltak érvényesek és mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett rájuk vonatkozó díjat meg kell fizetni;
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt felhalmozott kamatok és díjak összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét - vagyis a havi terhek az eredeti szinten maradnak;
 • a futamidő-hosszabbítást nem kell közjegyzői okiratba foglalni, emiatt nem lesz többletköltségük az ügyfeleknek. A korábbi hitelszerződésük ezen megváltozott feltételekkel marad érvényben;
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződések a Rendelet alapján 2020. december 31-ig meghosszabbodnak;
 • Társaságunk a maga javára szóló beszedési megbízást nem érvényesít. Ennek okán, törlesztésre vonatkozó szándékát nem kell előre jelezni Táraságunknak, nyilatkozattétel nélkül is eleget tehet havi fizetési kötelezettségének. A moratórium hatálya alatti fizetés ráutaló magatartásnak minősül a moratórium felfüggesztésének igénybevételére. Az átutalása vagy befizetése így azt jelenti, hogy a fizetési moratórium lehetőségét nem kívánja igénybe venni az aktuális törlesztőrészletére, ezáltal azt Társaságunk esedékes törlesztőrészletként elszámolja és nem utalja vissza;
 • a moratórium ideje alatti fizetés hiánya automatikusan a moratóriumban való részvételt jelenti minden külön jognyilatkozat nélkül is;
 • a moratórium ideje alatt meg nem fizetett törlesztőrészleteknek nincsenek késedelemmel összefüggő hátrányos jogkövetkezményei, elszámolására és teljesítésére a fentiekben rögzített módon van lehetőség;
 • amennyiben a moratórium adta lehetőséggel nem kíván élni és erre vonatkozó jognyilatkozatot tesz, arra kizárólag a kölcsönszerződés szerinti Adós (ideértve Adóstársat is) teheti meg. Bármelyikük nyilatkozik, az érvényes lesz az érintett kölcsönszerződés esetén, tekintettel az egyetemleges fizetési kötelezettségükre.
 • a fizetési moratórium kiterjed továbbá a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások (Magáncsőd) alatt álló adósokra, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyekre is. Ez esetben a fizetési haladék kiterjed a főhitelező részére (társaságunk nem lát el főhitelezői feladatokat) fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére, a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban, bírósági adósságrendezési egyezségben, valamint a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére is, azonban csak a március 19-e után esedékessé váló törlesztési részletekre vonatkozóan.
 • Amennyiben ezzel kapcsolatos kérdése merül fel kérjük forduljon a főhitelezőhöz.
 • Azon késedelemmel érintett  adós(ok) esetében, akik 2020.március 18-án éjfélig a KHR törvény 11. § (1) bekezdése szempontjából 60 napot meghaladó, de a KHR-ben rögzített késedelemmel még nem rendelkeztek, a fizetési moratórium időszaka alatt késedelmes napszámuk nem változik. Azaz, amennyiben az érintett adós(ok) lejárt és meg nem fizetett tartozása a KHR-be kerülés feltételeit még nem érte el, az a fizetési moratórium lejártáig sem fogja, hiszen a moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele.

A fizetési moratórium ideje alatt, legkésőbb 2020.12.31. napjáig az érintett Ügyfeleknek lehetősége van a késedelmes tartozás önkéntes rendezésére, elkerülve ezzel a moratórium lejáratát követően a KHR-be történő bekerülést.

A fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik - amennyiben nem történik meg a lejárt tartozás visszafizetése - attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt.

A késedelmes tartozás tényének KHR-ben történő rögzítése azt is eredményezheti, hogy az érintett adós(ok)  nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat újabb hitelt, amíg szerepel a nyilvántartásban, ezért célszerű azt elkerülni.

Társaságunk által minden olyan mulasztás rögzítésre került a KHR-be , ahol 2020. március 18-án éjfélig a mulasztással kapcsolatban előírt, a fent hivatkozott KHR tv-ben megfogalmazott együttes feltételek bekövetkeztek, hiszen ebben az esetben a moratóriumtól függetlenül következett be a mulasztás.

A késedelmes tartozás KHR részére történő adatátadásával összefüggésben további általános tájékoztatást talál a honlapunkon elérhető Üzletszabályzatunkban, amelynek elérhetősége: https://www.intrum.hu/media/9159/m4_intrum_uzletszabalyzat_kv_beolv_utan_korr-nelkul_20201001.pdf 

A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződések már nem fennálló szerződések, így ezek esetére – az előzőekben foglalt kivétellel – nem vonatkozik a moratórium. Amennyiben azonban végrehajtás van folyamatban, annak keretében az ügyfél jövedelmének (munkabér, nyugdíj) letiltására került sor, arra nem vonatkozik a moratórium. Ugyanakkor az adós kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól kivételesen a végrehajtás felfüggesztését, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Az adós kérelméről a bíróság dönt. (57/2020. Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdése).

Minden olyan esetben, ahol az adott hitel-, vagy kölcsönügylet megfelel a Rendeletnek és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) számú kormányrendeletben meghatározottaknak, Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy azokkal összhangban ügyfelei részére beállítsa a hiteltörlesztési moratóriumot.

További információkat olvashat az MNB honlapján, melynek elérhetősége: https://www.mnb.hu/koronavirus