Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024.08.03-án szombaton a személyes ügyfélszolgálatunk 15:00-ig tart nyitva. Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az augusztus 20-i hosszú hétvégére való tekintettel a személyes ügyfélszolgálatunk 2024.08.21-én szerdán hosszított nyitvatartással, 18:00-ig tart nyitva.
Köszönjük,
INTRUM

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy befizetését már az OTP SimplePay felületén is rendezheti.

Az INTRUM Zrt. által SMS-ben vagy e-mail-ben kiküldött linkre kattintva, vagy a postai úton, levélként kiküldött értesítőinkben található QR kód beolvasásával az OTP SimplePay felületére jut el, ahol bankkártyás befizetéssel teljesítheti fennálló esedékes tartozását.

A SimplePay felületén teljesítendő befizetésekkel kapcsolatos további részletekért IDE kattintva tájékozódhat.

 

Az Intrum Zrt. (továbbiakban: Társaság) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó társaság visszaélés bejelentő rendszert üzemeltet (továbbiakban: Bejelentő rendszer). A Bejelentő rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a minden érintett számára a jogszabályok, valamint a közérdeket és a Társaság nyomós érdekét sértő szabályok megsértésének bejelentésére. A Társaság nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Magatartási Kódexben találhatók, amely Társaságunk honlapján érhető el.

A Bejelentő rendszeren keresztül az alábbi személyek tehetnek bejelentést (a továbbiakban együttesen: bejelentő):

 • a)     a Társaság által foglalkoztatott,
 • b)    az a foglalkoztatott, akinek a Társaságnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • c)     a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • d)    az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Társasággal szerződéses kapcsolatban áll,
 • e)     a Társaság tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Társaság ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 • f)      a Társasággal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • g)     a Társaságnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • h)     a Társasággal az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • i)       az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

 

A bejelentés megtételekor a bejelentő a nevét és a lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ugyanakkor, ha a bejelentő nem beazonosítható, a  bejelentés vizsgálata mellőzhető.


A bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási és adatvédelmi szabályok:

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A bejelentést a Társaság Compliance Igazgatósága kivizsgálja, megállapítja történt-e szabály- vagy törvényszegés, továbbá megteszi a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével –csak különösen indokolt esetben lehet eltérni, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A Társaság a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság  a bejelentés vizsgálatát mellőzheti az alábbi esetekben:

 • A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentésről van szó;
 • Az  azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés esetében
 • A bejelentést nem az arra jogosult személy tette
 • A közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Adatkezelés

A bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, illetve a bejelentő hozzájárulása alapján a bejelentésben foglalt közérdeket és/vagy a Társaság nyomós érdekét sértő szabálysértés kivizsgálása céljából a Társaság kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő vagy a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja. Az adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. A bejelentő személyes adatait a Társaság  a bejelentő egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Tájékoztatjuk, hogy személyazonosságát, illetve személyes adatait a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli. A bejelentést és ahhoz kapcsolódó dokumentumok, adatok elkülönítetten, bizalmasan kerülnek tárolásra, ahhoz csak a Társaság Compliance Igazgatóságán dolgozó dedikált munkatársak férhetnek hozzá.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli. Ha azonban a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárás tárgyául tett cselekmény elévüléséig tartja meg.

A bejelentési rendszerből a Társaság törli továbbá a bejelentés vizsgálatában ténylegesen nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges adatokat

A bejelentő adatainak kezelésével összefüggésben jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, hozzáférni a kezelt adataihoz, illetve jogosult adatainak módosítását és törlését, illetve zárolását a kezelés korlátozását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni. Bejelentő jogosult hozzáférni a kezelt adataihoz, illetve jogosult adatainak módosítását és törlését, illetve kezelés korlátozását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni. A bejelentő jogosult az adatainak kezelésével összefüggésben elutasított kérelme, panasza ellen bírósághoz jogorvoslattal élni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

A bejelentő adatainak kezelésére vonatkozó további szabályokat, illetve a Társaság adatkezelési tevékenységének részletes szabályait a honlapon elérhető Visszaélést bejelentő adatlap tartalmazza.

Az Intrum Zrt. alapvető értékeit ide kattinva érheti el.

Amennyiben a fentiek szerinti bejelentéssel kíván élni, úgy kérjük, hogy bejelentését azt az alábbi linken elérhető visszaélés bejelentő adatlap kitöltésével és a visszaelesbejelentes@intrum.com e-mail címre megküldve szíveskedjen megtenni.

Az adatlap kitöltése során kérjük, hogy az alábbiakat mindenképpen tartalmazza a bejelentése, amennyiben lehetséges:

 • A visszaélés gyanús eset minél pontosabb leírása
 • Az esethez kapcsolódó minden releváns információ, amely segíthet abban, hogy az adott eset teljeskörűen kivizsgálható legyen.

A visszaélést bejelentő adatlapot innen lehet letölteni.

visszaelesbejelentes@intrum.com