Magatartási kódex

Az Intrum magatartási kódexe adja azt a keretet, amely az Intrumot és leányvállalatainkat érintő valamennyi alkalmazottat és üzleti gyakorlatot szabályozza.

A magatartási kódex az Intrum vállalatirányítási struktúrájának fontos részét képezi, és a szervezet minden részlegében részletes ismertetésre kerül, további útmutatásokkal, eljárásrendekkel és információkkal együtt az egyes helyzetek kezelésére vonatkozóan.

A magatartási kódex megerősíti a törvények és előírások betartása iránti régóta fennálló elkötelezettségünket, de azt is, hogy üzleti tevékenységünket az alapvető küldetésünkkel összhangban végezzük: az ügyfelekről való gondoskodással segítjük a vállalatok prosperálását. Ezt a küldetést a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásunk, valamint az értékeink - Empátia, az Etika, az Elkötelezettség és a Megoldásközpontúság - vezérlik.

A kódex beágyazása a működésünkbe

Elvárjuk, hogy az üzleti tevékenységünkben részt vevő valamennyi személy - az alkalmazottainktól kezdve a független vállalkozókon, beszállítókon, felkeresőkön, ügynökségeken, tanácsadókon, külső igazgatósági tagokon és egyéb képviselőkön át - a kódexnek megfelelően működjön. Csak olyan ügyfelekkel, üzleti partnerekkel és beszállítókkal dolgozunk együtt, akik a törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően működnek, helyes üzleti gyakorlatot folytatnak, és magas etikai normákat tartanak be. Minden alkalmazottunk egy, a magatartási kódexünkkel kapcsolatos képzési programot is elvégez.

A magatartási kódexet az igazgatótanács hagyja jóvá. A Compliance csoport felelős a szabályzat nyomon követéséért, ellenőrzéséért és éves felülvizsgálatáért, biztosítva, hogy az esetleges jogsértések vagy incidensek azonnal a vezérigazgató és az igazgatótanács elé kerüljenek.

A magatartási kódex megsértésének bejelentése

Munkatársaink kötelesek jelenteni a magatartási kódexünk és a kapcsolódó irányelvek szerinti helytelen magatartást vagy annak gyanúját. Minden bejelentést bizalmasan kezelünk, és ezeket névtelenül lehet megtenni a többnyelvű internetes és telefonos forródrót szolgáltatásunk segítségével.

Magatartási kódexünk felbecsülhetetlen értékű iránymutatást nyújt a kintlévőségkezelés és a pénzügyi szolgáltatások világában való működéshez. Olyan vállalat jövőképét tartalmazza, amely vezető szerepet vállal egy jobb gazdaság megteremtésében, ahol a vállalatok és a magánszemélyek biztonságosan nyújthatnak és kaphatnak hitelt. Egy olyan vállalat, amelyet több ezer magánszemély alkot. Mindannyiunk. Együtt.
Andrés Rubio, vezérigazgató és elnök

Visszaélés bejelentése

Az Intrum Zrt. (továbbiakban: Társaság) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény hatálya alá tartozó visszaélés-bejelentő (továbbiakban: Bejelentő rendszer) rendszert üzemeltet. A Bejelentő rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a minden érintett számára a jogszabályok, valamint a közérdeket és a Társaság nyomós érdekét sértő szabályok megsértésének bejelentésére. A Társaság nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Magatartási Kódexben találhatók, amely Társaságunk honlapján érhető el.

A Bejelentő rendszén keresztül a Társaság munkavállalói, szerződéses viszonyban állók, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő a nevét és a lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a törvényes képviselőjének nevét kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy rosszhiszemű bejelentés esetén a Társaság érintett tagja – ha azt szükségesnek ítéli – polgári- és esetlegesen büntetőjogi lépéseket tehet a bejelentővel szemben.

A bejelentés kivizsgálására irányadó eljárás:

A bejelentést a Társaság Compliance Igazgatósága kivizsgálja, megállapítja történt-e szabály- vagy törvényszegés, továbbá megteszi a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével –csak különösen indokolt esetben lehet eltérni, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

A Társaság a bejelentőt a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.

A Társaság  a bejelentés vizsgálatát az alábbi esetekben mellőzheti:

  • A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentésről van szó;
  • Az olyan bejelentéseket, amelyek a  sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tesz meg a bejelentő;
  • azokat a bejelentéseket, amelyekre a Társaság más csatornákat tart fenn (például: panaszok)
  • a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés esetében.

Adatvédelem és adatkezelés:

A bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személy(ek)nek a bejelentésben megadott személyes adatait a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, illetve a bejelentő hozzájárulása alapján a bejelentésben foglalt közérdeket és/vagy a Társaság nyomós érdekét sértő szabálysértés kivizsgálása céljából a Társaság kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő vagy a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (pl. bíróság, nyomozó hatóság) részére továbbíthatja. Az adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott. A bejelentő személyes adatait a Társaság  a bejelentő egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

A bejelentő személyazonosságát, illetve személyes adatait a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli. A bejelentést és ahhoz kapcsolódó dokumentumok, adatok elkülönítetten, bizalmasan kerülnek tárolásra, ahhoz csak a Társaság Compliance Igazgatóságán dolgozó dedikált munkatársak férhetnek hozzá.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli. Ha azonban a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor - ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás miatti intézkedést is - a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárás tárgyául tett cselekmény elévüléséig tartja meg.

A bejelentési rendszerből a Társaság törli továbbá a bejelentés vizsgálatában ténylegesen nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges adatokat.

A bejelentő adatainak kezelésével összefüggésben jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, hozzáférni a kezelt adataihoz, illetve jogosult adatainak módosítását és törlését, illetve zárolását a kezelés korlátozását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni. Bejelentő jogosult hozzáférni a kezelt adataihoz, illetve jogosult adatainak módosítását és törlését, illetve kezelés korlátozását kérni, továbbá adatainak kezelésével összefüggésben panasszal élni. A bejelentő jogosult az adatainak kezelésével összefüggésben elutasított kérelme, panasza ellen bírósághoz jogorvoslattal élni vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

A bejelentő adatainak kezelésére vonatkozó további szabályokat, illetve a Társaság adatkezelési tevékenységének részletes szabályait a honlapon elérhető Visszaélést bejelentő adatlap tartalmazza.

A bejelentés megtétele, technikai információk:

Amennyiben a fentiek szerinti bejelentéssel kíván élni, úgy kérjük, hogy bejelentését azt az alábbi linken elérhető visszaélés bejelentő adatlap kitöltésével és a visszaelesbejelentes@intrum.com e-mail címre megküldve szíveskedjen megtenni.

A bejelentés, illetve adatlap kitöltése során kérjük, hogy az alábbi adatokat, információkat szíveskedjenek megadni:

  • Bejelentő neve lakcíme, jogi személy bejelentő esetén székhely és törvényes képviselő neve*
  • A visszaélés gyanús eset pontos leírása
  • Az esethez kapcsolódó minden releváns információ, amely segíthet abban, hogy az adott eset teljeskörűen kivizsgálható legyen.

A visszaélést bejelentő adatlapot ide kattintva lehet letölteni.

 

* Nem kötelező, a bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető